Ngoài việc xây dựng năng lực thông qua tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và các hội thảo nằm trong khuôn khổ các dự án và mạng lưới đô thị, dịch vụ nghiên cứu và tư vấn đã giúp Enda lồng ghép tiếng nói và kinh nghiệm của mình vào quá trình xây dựng chính sách ở địa phương và quốc gia. Từ năm 2003 đến năm 2013, Enda Việt Nam đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu độc lập và các cuộc nghiên cứu có sự hợp tác với nhiều đối tác khác như trung tâm ALOV (Hiệp hội hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trong khuôn khổ dự án Diapode) theo yêu cầu của UNDP, Ngân hàng Thế Giới và các dự án ODA khác.

education-resized

Tập huấn cho cộng đồng

Enda Việt Nam đã cung cấp nhiều gói tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của các Ban Quản lý Dự án ODA. Một số khóa tư vấn và đào tạo tiêu biểu được liệt kê và tóm tắt như sau:

  • Khóa đào tạo về lâm nghiệp xã hội cho cán bộ kiểm lâm trong khuôn khổ dự án Bảo tồn Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên do WWW tài trợ vào năm 1998.
  • Khóa đào tạo về hệ thống thu gom rác thải rắn dựa vào cộng đồng tại Tp. Vinh trong khuôn khổ dự án” Chương trình LA 21 tại Tp. Vinh” do UNCHS/ BDRA tài trợ vào năm 1999.
  • Khóa đào tạo về Giáo dục Môi trường và dịch vụ tư vấn về phát triển thể chế trong chiến lược quản lý môi trường tại Tp. HCM trong khuôn khổ dự án UNDP/ VIE 96/ 023 vào năm 2000-2001.
  • Hỗ trợ kĩ thuật để phát triển thể chế cho các dự án phát triển dựa vào cộng đồng được UNDP tài trợ cho 5 Thành phố, UNDP/ VIE 97/008 vào năm 2000-2001. Tham vấn về xã hội hóa quản lý chất thải rắn và khích lệ tài chính cho việc di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường quy mô nhỏ tại Tp. HCM, theo dự án UNDP/ VIE 96/023 năm 2002.
  • Tư vấn về di dời và tái định cư và sửa đổi kế hoạch định cư trong dự án Nâng cấp Tài nguyên nước và Dự án Đại lộ Đông Tây do JBIC tài trợ, năm 2001-2002.
  • Hỗ trợ kĩ thuật và tư vấn về Quản lý chất thải rắn và Phân loại chất thải rắn ở Quận 5, TpHCM trong khuôn khổ dự án Asia-Urbs, năm 2001-2002.
  • Đại diện các Tổ chức Phi Chính phủ làm việc tại Tp. HCM làm giám sát viên của dự án ODA triển khai tại TP.
  • Được tư vấn bởi các Tổ chức Phi Chính Phủ Quốc tế như Action Aid, Medecin du Monde, CIDSE… và các nhà tài trợ đa phương và song phương như ADB, Ngân hàng Thế Giới, JICA, BTC, JBIC) trong lĩnh vực phát triển và tái định cư dựa vào cộng đồng.

Comments are closed.