1. Tên dự án : Giới và Sinh kế bền vững cho người thu gom rác dân lập tại TP. HCM
 1. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 1/2015 – 12/2017
 2. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Thủ Đức, TP.HCM
 3. Tổng vốn của dự án: 360 Euro
 4. Mục tiêu của dự án
 • Lồng ghép các khía cạnh về giới vào trong các hoạt động được thực hiện bởi Enda Việt Nam và phối hợp với các đối tác.
 • Cải thiện tính ổn định tài chính của các HTX/NĐ/ NTGRDL trong việc tăng thu nhập, quan tâm các vấn đề về giới của nhóm đối tượng này (trở ngại về kinh tế, xã hội) và hướng tới các vấn đề môi trường trong việc quản lý lực lượng thu gom rác dân lập.
 • Cải thiện phúc lợi và an sinh xã hội cho người thu gom rác dân lập, đặc biệt là phụ nữ và các bé gái.
 • Thúc đẩy sự quan tâm đối với phụ nữ trong các chính sách, chiến lược và thay đổi quan niệm và biểu tượng trong xã hội.
 1. Kết quả chính của dự án
 • 70% NTGRDL (270 người, ít nhất 180 nữ) được cải thiện thu nhập từ 30-45% và/hoặc được đa dạng nguồn thu (kỹ thuật, trang thiết bị, tiếp cận thị trường, tập huấn, đào tạo cơ bản, kỹ năng đàm phán với đối tác, kế hoạch kinh doanh, kêu gọi đấu thầu…)
 • Các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác chính trong lĩnh vực quản lý chất thải được kêu gọi về các vấn đề về giới. Đảm bảo vai trò cho phụ nữ trong quá trình ra quyết định (Phụ nữ đứng đầu các nhóm, HTX/NĐ…) và phát triển đào tạo về lòng tự trọng/ tự phát triển/ thực hiện các sáng kiến.
 • 200 NTGRDL (ít nhất 100 nữ) và các thành viên trong gia đình họ tiếp cận hệ thống Bảo hiểm y tế tốt hơn, và/hoặc các loại dịch vụ bảo hiểm khác, và/hoặc hỗ trợ giáo dục.
 • Vận động các ban ngành địa phương phối hợp vấn đề Bình đẳng giới vào trong quản lý chất thải rắn.

Comments are closed.