Cơ cấu tổ chức

Ban quan lý: Bao gồm giám đốc quốc gia, quản lý chương trình, quản lý hành chính và tài chính. Ban thường xuyên tổ chức họp hàng tháng để thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện của tất cả các dự án và tổng thể hành chính cho tổ chức.

Nhân viên dự án: Bao gồm tất cả các điều phối viên dự án và cán bộ dự án làm việc trong các dự án. Trách nhiệm chính là làm việc trực tiếp với các đối tác địa phương và cộng đồng để đảm bảo việc thực hiện, giám sát và đánh giá để phù hợp với các kế hoạch hành động và ngân sách hàng năm và hàng quý và giúp các bên liên quan tại địa phương xây dựng các hoạt động hàng năm và kế hoạch ngân sách tiến hành hoạt động vào đầu mỗi năm và phù hợp với ngân sách hàng năm công bố.

Ban cố vấn: gồm giám đốc đại diện và các chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho Ban quản lý.

 

 

Nhân sự của tổ chức

  1. Ông. Henri De Rebould/ Đại diện quốc gia: thành viên của Ban cố vấn
  2. Bà Trần Thị Minh Châu: thành viên của Ban cố vấn
  3. Ngô Huy Liêm / Giám đốc quốc gia: thành viên của Ban cố vấn; Trưởng Ban quản lý
  4. Nguyễn Thị Hoài Linh/ Quản lý chương trình: thành viên của Ban quản lý.
  5. Nguyễn Thị Hồng Ánh/ Quản lý tài chính và hành chính: thành viên của Ban quản lý
  6. Nguyễn Thị Sinh: nhân viên dự án
  7. Nguyễn Thị Hằng: nhân viên dự án
  8. Nguyễn Thị Hiền: nhân viên dự án
  9. Nguyễn Thị Huệ: thủ quỹ và bảo vệ

enda-chart-vi