19/09/2016
increase-income
QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Nhằm đóng góp vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo của chính phủ, nhiều hoạt động và dịch vụ của các cơ quan đoàn thể và tổ chức xã hội ra đời nhằm đem đến sự hỗ trợ thiết thực nhất giúp người nghèo tự cải thiện các điều kiện nhà ở, tiếp cận các dịch vụ đô thị, phát triển kinh tế, tăng thu nhập…