21/09/2016
meeting-mae-fileminimizer
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Enda Việt Nam đã triển khai một chương trình lồng ghép cho các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau ở 4 tỉnh thành phố là Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Phú Yên. Trong gia đoạn từ năm 1997-2002 với sự hỗ trợ về mặt tài chính của CORDAID, Enda Việt Nam đã lựa chọn nhiều đối tác địa phương nhằm triển khai thí điểm những dự án nông thôn này. Cụ thể là, ở Gia Lai, Enda Việt Nam chọn Công ty Cao Su để phát triển mô hình đồn điền cao su tại các hộ gia đình; Ở Đắk Lắk, Enda Việt Nam làm việc với Hội Làm vườn và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai các mô hình phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng