21/09/2016
education-resized
NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO
Ngoài việc xây dựng năng lực thông qua tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và các hội thảo nằm trong khuôn khổ các dự án và mạng lưới đô thị, dịch vụ nghiên cứu và tư vấn đã giúp Enda lồng ghép tiếng nói và kinh nghiệm của mình vào quá trình xây dựng chính sách ở địa phương và quốc gia. Từ năm 2003 đến năm 2013, Enda Việt Nam đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu độc lập và các cuộc nghiên cứu có sự hợp tác với nhiều đối tác khác như trung tâm ALOV (Hiệp hội hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trong khuôn khổ dự án Diapode) theo yêu cầu của UNDP, Ngân hàng Thế Giới và các dự án ODA khác.