21/09/2016
hanoi-rebuilt
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Vào đầu thập niên 1990, chính phủ Việt Nam đã phát động chương trình Xóa đói giảm nghèo với nhiều chính sách quốc gia giải quyết đói nghèo, bao gồm cả người nhập cư trong bối cảnh đô thị hóa. Tuy nhiên, còn rất nhiều nhóm người nghèo với đặc thù về tình trạng pháp lý nơi cư trú, nghề nghiệp thu nhập không ổn định, v.v… trên thực tế khó tiếp cận với các dịch vụ đô thị và các chính sách ưu đãi này.