21/09/2016
afd
GIỚI & SINH KẾ BỀN VỮNG
Năm 2002, Enda Việt Nam đã phối hợp Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một dự án thí điểm về "Phòng chống bạo lực gia đình tại phường Cô Giang, Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình. Trong dự án này, nhiều hoạt động đã được thực hiện để nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới và phát triển, bạo lực gia đình và kỹ năng để đối phó với bạo lực gia đình, cũng như điều trị về tinh thần, thể chất và hỗ trợ tài chính cho phụ nữ thông qua hình thành một số nhóm tiết kiệm tại phường, đào tạo nghề, tạo việc làm, địa điểm xét các trường hợp gia đình nghèo và các cặp vợ chồng trong trường hợp bạo lực.